preskoči na sadržaj

IX. gimnazija Zagreb

Pravilnik o kućnom redu IX. gimnazije

Temeljem članka 26., a u svezi članka 179. Statuta IX. gimnazije, Školski odbor IX. gimnazije na sjednici održanoj dana 19. 06. 2018. godine donio je 

 

 K U Ć N I   R E D

(pročišćeni tekst)

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Kućnim redom ( u daljnjem tekstu: Kućni red)  uređuje se unutarnji red i život u IX. gimnaziji ( u daljnjem tekstu: Škola).

Kućnim redom  Škole uređuju se:

 • pravila i obveze ponašanja u Školi, njenom unutarnjem i vanjskom prostoru
 • pravila ponašanja učenika i njihovi međusobni odnosi i odnos prema radnicima
 • pravila ponašanja učenika prema trećim osobama
 • način postupanja prema imovini Škole
 • pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, neprijateljstava, nasilja  i svih oblika diskriminacije
 • radno vrijeme

Riječi koje se u tekstu ovog Kućnog reda koriste za osobe u muškom rodu su neutralne i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Članak 2.

Ovaj Kućni red odnosi se na sve osobe ( učenike, zaposlene i treće osobe) za vrijeme njihova boravka u Školi i školskom prostoru.

Poštivanje utvrđenog kućnog reda rezultira kvalitetnim odgojem i obrazovanjem, što i jest osnovni cilj Škole kao odgojno obrazovne ustanove.

 

UČENICI

 

Dolazak u Školu

 

Članak 3.

Učenici dolaze u Školu najkasnije pet minuta prije početka nastave.

Vrata Škole zaključavaju se pet minuta nakon zvona za početak nastave.

Učenici ne smiju doći na sat poslije nastavnika kako se ne bi remetio nastavni proces.

Učenici koji nisu na vrijeme stigli na nastavu iz opravdanih razloga (zastoj u prometu izazvan tehničkim smetnjama, prometnom nezgodom, elementarnom nepogodom i sl.) uz odobrenje ravnatelja Škole mogu ući u Školu otići na sat ili ostati u predvorju ukoliko je ružno vrijeme, a kada je vrijeme lijepo, borave u školskom dvorištu.

Ulazak u Školu kroz druge ulaze nije dozvoljen.

 

Članak 4.

Učenici u školsku zgradu ulaze mirno, bez naguravanja i trčanja.

Ulazak u školu prije početka nastave kontrolira  portir.

Uz odobrenje ravnatelja Škole portir može učenike  pustiti u predvorje Škole prije početka nastave u slučaju kada su vani vremenske nepogode (kiša i snijeg) i kada su niske temperature.

 

Odlazak iz Škole

 

Članak 5.

Nakon završetka nastave svi učenici napuštaju učionice i kabinete i druge školske prostore gdje se izvodi nastavni proces i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada i mirno izlaze iz Škole.

 

Članak 6.

Prije napuštanja školskog prostora učenici provjeravaju jesu li uzeli svoje stvari, a svoje mjesto obavezno ostavljaju u urednom stanju.

Prije izlaska iz prostorije u kojoj se odvija nastavni proces, stanje prostora i čistoću provjeravaju predmetni nastavnik i redar.

Redari su dužni otkloniti uočene nedostatke, pokupiti otpad, obrisati ploču, složiti i dovesti u red namještaj (klupe i stolce).

Eventualna oštećenja i nedostatke redar je dužan prijaviti tajniku Škole  ili domaru kako bi se isti otklonili.

 

Članak 7.

Prilikom dolaska, boravka i odlaska iz Škole učenici se trebaju pridržavati općih pravila primjerenog i pristojnog ponašanja.

Strogo su zabranjeni fizički sukobi među učenicima, konzumiranje alkohola, pušenje i konzumiranje droga i sl.

Svako saznanje o postupanju suprotno stavku 2. ovog članka učenici, nastavnici i treće osobe dužni su prijaviti ravnatelju Škole, tajniku ili psihologu.

 

NASTAVA I ODMORI

 

Članak 8.

Obveza učenika je savjesno se pripremati za nastavu i aktivno sudjelovati u istoj te se ponašati na način da ne ometaju nastavni proces i aktivnosti koje su sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa.

Učenici sa sobom nose svoje stvari kada odlaze u kabinet, na nastavu tjelesne i zdravstvene kulture i druge aktivnosti.

Za vrijeme nastave tjelesne i zdravstvene kulture učenici vrijedne stvari i novac ostavljaju kod predmetnog nastavnika.

Škola ne odgovara za izgubljene i nestale stvari i vrijednosti ukoliko se učenik ponaša suprotno stavku 1.i 2. ovog članka.

 

Članak  9.

Ukoliko se nastavnik ne pojavi u prostoru gdje se izvodi nastavni proces, redar će nakon 10 minuta od početka sata o tome obavijestiti ravnatelja, tajnika ili psihologa Škole, kako bi se u slučaju odsustva nastavnika nastava mogla organizirati odgovarajućom zamjenom.

 

Članak 10.

Za vrijeme nastave učenici sjede na mjestima koje im je odredio razrednik, a što je evidentirano u razrednoj knjizi, ili predmetni nastavnik samo na svom satu i ne mogu samoinicijativno mijenjati mjesto za vrijeme izvođenja nastave.

 

Članak 11.

Komunikacija nastavnika s učenicima za vrijeme nastave se provodi na način da učenik stoji osim ako se predmetni nastavnik nije na početku nastave dogovorio s učenicima da mogu komunicirati sjedeći kako se ustajanjem ne bi remetilo uobičajeno odvijanje nastave.

 

 

Članak 12.

Kada u prostoriju ulazi ili iz nje izlazi starija osoba, učenici je pozdravljaju ustajanjem, osim ako drukčije nije dogovoreno s predmetnim nastavnikom.

Učenici sjedaju na svoje mjesto kada im to odobri nastavnik.

 

 

 

Članak 13.

Ukoliko dežurni učenik ili drugi učenik želi ući u prostoriju za vrijeme nastave zbog obavijesti ili nekog drugog službenog razloga, treba prvo pokucati na vrata, zatim ulazi u prostoriju, prilazi nastavniku i priopćava mu razlog svoga dolaska.

Predmetni nastavnik učenicima čita obavijest ili im na drugi način priopćava istu te se potpisuje u knjigu obavijesti i poduzima druge radnje koje nastala okolnost zahtijeva.

 

 

Članak 14.

Zvonom se oglašava početak i završetak nastavnog sata i početak odmora.

Učenici ne napuštaju svoje mjesto bez odobrenja predmetnog nastavnika.

Iza svakog nastavnog sata učenici imaju odmor.

Učenici imaju dva velika odmora jedan koji traje  15 minuta iza drugog sata i jedan koji traje 10 minuta iza četvrtog sata kada je nastava prije podne, a kada je nastava poslije podne, oba odmora traju po 15 minuta.

Ravnatelj škole može odlučiti  o trajanju odmora i na drugi način. 

 

 

Članak 15.

Za vrijeme odmora učenici u pravilu ne napuštaju Školu osim za vrijeme velikih odmora iz članka 14. Kućnog reda.

Učenici su obvezni paziti na red i čistoću  u prostorima u kojima se zadržavaju  za vrijeme odmora.

Učenici se trebaju savjesno i odgovorno odnositi prema prostoru i inventaru Škole, ne činiti štetu i brinuti o ugledu učenika i radnika Škole.

 

 

Članak 16.

Učenici odlažu otpatke u košare za smeće koje se nalaze u učionicama, kabinetima, sanitarnim prostorima i hodnicima.

Redari za vrijeme odmora paze na red u učionicama, uređuju učionice i druge prostore u kojima se održava nastava, brišu ploču, donose nastavna pomagala uz nazočnost predmetnog nastavnika te upozoravaju učenike na potrebu održavanja reda i uređenje klupa i stolaca.

Čistoću i urednost prostora nadziru nastavnici i redari. 

 

 

DEŽURSTVO UČENIKA

 

 

Članak 17.

Dežurstvo učenika u Školi se organizira na sljedeći način:

 • dva učenika dežuraju u upravnom traktu, a
 • dva učenika su redari po pojedinom razrednom odjelu

Ravnatelj Škole daje posebnu uputu o načinu rada i postupanja dežurnih učenika koji dežuraju u upravnom traktu.

Ravnatelj Škole može, posebnom odlukom, organizirati dežurstvo učenika u Školi i na drugi način, ukoliko to ocijeni opravdanim i nužnim.

 

Članak 18.

Dežurni učenici su dužni uočene štetne događaje, nedostatke i nedisciplinu odmah prijaviti dežurnom nastavniku ili tajniku Škole.

Tajnik Škole će u dogovoru s domarom Škole odmah poduzeti potrebne radnje kako bi se nastavni proces nesmetano odvijao.

Razrednik u dogovoru s ravnateljem  Škole organizira i kontrolira dežurstvo učenika u Školi.

 

 

Članak 19.

Učenici koji su dežurni u upravnom traktu dolaze u školu pet minuta prije početka nastave, a odlaze nakon što predaju izvješće o dežurstvu u  tajništvo Škole.

Dežurni učenici iz stavka 1. vode evidenciju  sukladno obvezama dežurnih učenika utvrđenim od strane ravnateljice Škole.

 

 

 

 

Članak 20.

Redari dolaze u Školu pet minuta prije početka sata.

Redare određuje razrednik abecednim redom, upisuje ih u imenik, upoznaje ih s njihovim obvezama i kontrolira izvršavanje obveza utvrđenih člankom 16. ovog Pravilnika.

Za stanje u  prostoru  odgovoran je razredni odjel ili skupina učenika koji koriste prostor.

 

MEĐUSOBNI ODNOS UČENIKA I ODNOS PREMA STARIJIMA

 

Članak 21.

Međusobni odnos učenika treba se temeljiti na međusobnom poštovanju i uvažavanju, kulturnom ophođenju i uzajamnoj toleranciji te drugim normama prihvatljivog ponašanja.

 

Članak 22.

Poštovanje prema starijima učenici iskazuju pozdravljanjem s „Dobro jutro“, „Dobar dan“ ili „Dobra večer“.

Prilikom razgovora s nastavnikom ili drugom starijom osobom učenik stoji, ne drži ruke u džepovima i ne ponaša se neprimjereno.

 

Članak 23.

U razgovoru s nastavnikom kao i međusobno treba se služiti riječima kao što su „molim“, „hvala“, „gospodin“, „gospođa“, „profesor“, „profesorica“.

Učenik nastavnika oslovljava sa „gospodin profesor“ i „gospođa profesorica“.

 

Članak 24.

Učenik treba dati prednost starijim osobama prilikom ulaza, izlaza ili prolaza u školskom prostoru i izvan njega te pružiti svaku drugu pomoć koju određena situacija zahtijeva.

 

 

Članak 25.

Ako učenik smatra ili osjeća da mu je na bilo koji način povrijeđeno njegovo pravo, nanesena uvreda ili  povrijeđena njegova osobnost, ima pravo na primjeren način obratiti se predmetnom nastavniku, razredniku, psihologu Škole, ravnatelju Škole i Vijeću učenika te drugom nadležnom tijelu kako bi zaštitio svoje pravo.

 

 

Članak 26.

Međusobne nesporazume učenici će rješavati mirnim putem, raspravom u razredu, a ako to ne bude moguće zbog prirode problema, obratit će se razredniku ili ravnatelju Škole. 

 

 

 

ČUVANJE ZDRAVLJA UČENIKA

 

Članak 27.

Ukoliko se u obitelji učenika, u njegovom stanu ili kući pojavi zarazna bolest, učenik ne smije dolaziti u školu bez odobrenja liječnika, o čemu će razredniku dostaviti pisanu potvrdu nadležnog liječnika kada ozdravi.

Zaraznu bolest roditelji učenika dužni su odmah prijaviti razredniku ili ravnatelju Škole.

Članak 28.

U svim školskim prostorima (zatvorenim i otvorenim) zabranjeno je pušenje, što je označeno posebnim oznakama i upozorenjima.

Pravilnikom o promicanju spoznaje o štetnosti duhanskih proizvoda za zdravlje, utvrđene s posebne mjere i aktivnosti  koje imaju za cilj sprečavanje ugrožavanja zdravlja i psihofizičkog stanja učenika.

 

Članak 29.

U sve školske prostore (zatvorene i otvorene) zabranjeno je unošenje i konzumiranje alkohola, te unošenje, rasparčavanje i  konzumiranje opojnih droga.

Kako bi se spriječila ponašanja iz stavka 1.u školi se  održavaju skupovi, tribine i drugi vid edukacije učenika, a sve s ciljem čuvanja zdravlja i psihofizičke stabilnosti učenika.

 

Članak 30.

Učenici koji se suprotno članku 28. i 29. ovog Kućnog reda zateknu da puše ili da konzumiraju alkohol ili opojne droge, čine tešku povredu učeničkih obveza i osobito teško krše kućni red što za sobom povlači pokretanje postupka i izricanje pedagoške mjere propisane važećim Pravilnikom. 

 

 

ČISTOĆA, UREDNOST I RED U ŠKOLSKOM PROSTORU

 

 

Članak 31.

Učenici na nastavu dolaze čisti i uredno  i primjereno odjeveni i sa sobom nose potrebnu opremu i pribor za nastavu.

U prostor Škole zabranjeno je unositi predmete koji nisu u funkciji izvođenja nastavnog procesa i koji mogu štetno djelovati na odgoj i obrazovanje učenika.  

Učenik koji na sat tjelesne i zdravstvene kulture dođe bez propisane športske  opreme bit će udaljen sa nastave i taj će se sat smatrati neopravdanim satom.

 

Članak 32.

Učenici brinu o redu i čistoći te otpatke bacaju u košare koje su postavljene u svim  školskim prostorima, a svako odlaganje otpadaka suprotno navedenom smatra se kršenjem pravila kućnog reda.

Zabranjeno je  pisanje i crtanje po zidovima, školskom inventaru (klupama i stolcima) te svako drugo uništavanje i oštećivanje školske imovine.

 

Članak 33.

Za čistoću, higijenu, red i estetski izgled školskog prostora brinu se svi zaposleni, a za održavanje čistoće odgovorno je tehničko osoblje i učenici a posebno redari u svakom razrednom odjelu.

Nakon završetka nastave i odlaska učenika iz razrednog odjela ili drugog školskog prostora domar Škole kontrolira stanje, a zadužene spremačice čiste prostor.

Nađene stvari se predaju u tajništvo škole ili na portu, a utvrđeni nedostatci i kvarovi te štete se evidentiraju u posebnu bilježnicu.

Nakon evidentiranja utvrđenog stanja, domar Škole poduzima sve potrebne radnje kako bi se nedostaci otklonili i omogućilo daljnje nesmetano izvođenje nastave.

 

Članak 34.

Učenici su dužni uz pomoć nastavnika i drugih osoba sukladno utvrđenim projektima i aktivnostima brinuti o okolišu Škole i zalagati  se  za njegovo očuvanje. 

 

Članak 35.

U školskom prostoru nije dopušteno: nošenje oružja, promidžba i prodaja proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja, unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar i eksploziju, unošenje i dijeljenje tiskovina neprimjerenog sadržaja, uvođenje stranih osoba u Školu bez odobrenja ravnatelja Škole.

Za vrijeme nastave ili drugih oblika odgojno- obrazovnog rada nije dopušteno korištenje mobitela, fotoaparata i drugih sličnih aparata koji mogu ometati redovito odvijanje nastave.

 

 

Članak 36.

Ponašanje učenika izvan Škole, na javnim mjestima i ulici treba biti primjereno i odgovorno te takovo da doprinosi osobnom ugledu i ugledu cijele Škole.

Ukoliko učenici narušavaju javni red i mir i ponašaju se suprotno stavku 1. ovog članka, prema njima će se primjenjivati postupak i pedagoške mjere propisane važećim Pravilnikom

 

 

Članak 37.

Radnici Škole, učenici i druge osobe koje borave u Školi, dužne su skrbiti se o imovini Škole i postupati prema načelu dobroga gospodara.

Radnici Škole moraju racionalno koristiti sredstva Škole koja su im stavljena na raspolaganje.

 

 

Članak 38.

Učenici su odgovorni za štetu koju učine na imovini Škole sukladno općim propisima obveznog prava.

Počinitelje štete i visinu štete nakon zapisničkog utvrđivanja činjenica utvrđuje Povjerenstvo u sastavu:

 

 1. tajnik Škole
 2. domar Škole
 3. voditelj računovodstva

 

 

 

RAZREDNI ODJELI

 

Članak 39.

Svi učenici jednog razreda čine razredni odjel.

Razrednim odjelom kao stručni voditelj rukovodi razrednik koji je sukladno Statutu Škole i važećim propisima dužan pridržavati se utvrđenog rasporeda održavanja sastanaka razrednog odjela (sat razrednika) kako bi učenici kontinuirano bili informirani o pravima i obvezama tijekom nastave te o drugim pitanjima važnim za razredni odjel.

 

 

 

 

Članak 40.

Razrednici su dužni temeljito se upoznati s odredbama ovog Kućnog reda kako bi mogli kvalitetno voditi razredni odjel i pravovremeno poduzimati potrebne mjere i aktivnosti.  

Razrednici će o sadržaju Kućnog reda na početku školske godine upoznati učenike i skrbiti o njegovoj primjeni tijekom cijele školske godine.

Na početku svake školske godine o sadržaju Kućnog reda razrednici su dužni upoznati roditelje učenika, koji putem Vijeća učenika imaju pravo predlagati i inicirati kvalitetniju organizaciju unutarnjeg života i rada  te poboljšanje uvjeta rada u cijelosti.

 

RODITELJI

 

Članak 41.

Roditeljski sastanci održavaju se najmanje tri puta tijekom školske godine, od čega je prvi obavezno na početku školske godine na kojem se roditeljima uručuje popis predmetnih nastavnika, a kada za to postoji potreba i opravdani razlozi, mogu se održavati i češće.

Na roditeljske sastanke razrednik može, ovisno o razlogu sazivanja sastanka, pozvati ravnatelja Škole, psihologa Škole ili predmetnog nastavnika te druge osobe radi davanja potrebnih informacija i rješavanja spornih pitanja.

 

Članak 42.

O mjestu i vremenu održavanja roditeljskih sastanaka razrednici obavještavaju ravnatelja Škole najmanje tri dana prije održavanja sastanka kako bi se osigurao prostor i eventualna nazočnost zainteresiranih osoba.

Na dan održavanja roditeljskog sastanka razrednici su dužni obavijestiti portira i dežurne učenike o satu i mjestu održavanja sastanka kako bi se roditelji mogli uputiti na sastanak.

 

Članak 43.

Razrednici su dužni jednom tjedno roditeljima organizirati i omogućiti individualne razgovore (informacije), a roditelji su dužni kontinuirano se informirati o učenicima, njihovom učenju i ponašanju.

Raspored primanja roditelja objavit će se na WEB stranici Škole.

Roditelji imaju pravo tražiti da im se osim s razrednikom  omogući kontakt s predmetnim nastavnikom kako bi se otklonile eventualne nesuglasice i riješila pojedinačna sporna pitanja.

 

NASTAVNICI

 

 

Članak 44

Nastavnici su obvezni dolaziti u školu najmanje pet minuta prije početka nastave.

Obveza nastavnika je dolaziti na vrijeme i redovito na svoje radno mjesto (učionicu, kabinet, ili drugi prostor gdje se izvodi nastava) kako bi se nastava kvalitetno i nesmetano odvijala.

Ukoliko nastavnici imaju potrebu ulaziti u Školu prije početka redovitog turnusa o tome obavještavaju ravnatelja Škole ili tajnika Škole kako bi se pravovremeno o tome obavijestila škola u čiji turnus se ulazi i osigurao potrebni prostor.

Nastavnici koji su zakasnili na nastavu ili izostali iz nekog drugog razloga o tome obavještavaju ravnatelja Škole ili tajništvo kako bi se nastava organizirala i omogućio nesmetan rad ostalih razrednih odjela.

 

 

Članak 45.

U slučaju izostanka zbog bolesti ili nekog drugog opravdanog razloga nastavnici su obvezni odmah se javiti ravnatelju Škole ili u tajništvo u cilju vođenja propisane evidencije i pravovremenog osiguravanja zamjene.

Ukoliko se radi o izostanku zbog bolesti, obveza nastavnika je u roku od tri dana dostaviti propisanu potvrdu o nesposobnosti za rad i očekivanom bolovanju kako bi se poduzele radnje za nesmetano i redovno odvijanje nastavnog procesa, jer u protivnom čini povredu obveza iz radnog odnosa. 

 

 

Članak 46.

Ukoliko žele organizirati izlet, ekskurziju ili posjet povijesnim ili kulturnim znamenitostima u zemlji ili inozemstvu, nastavnici su obvezni o tome pravovremeno tražiti odobrenje ravnatelja Škole, pridržavajući se uvjeta propisanih Pravilnikom o izvođenju izleta i ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

 

 

 

Pedagoška dokumentacija

 

Članak 47.

Nastavnici i razrednici su obvezni uredno i na vrijeme voditi propisanu pedagošku dokumentaciju u cilju praćenja uspjeha učenika, realizacije Godišnjeg plana i programa rada i radi praćenja primjene zakona i podzakonskih akata.

 

Članak 48.

E-DNEVNIK se vodi redovito i uredno.

Razrednik je obvezan u E-DNEVNIK pravovremeno unijeti sve potrebne podatke.

Predmetni nastavnici na početku sata unose u E-DNEVNIK nastavne jedinice za koju su dužni imati pisanu pripremu.

Predmetni nastavnici  imaju obvezu na početku školske godine unijeti plan pisanih zadaća u E-DNEVNIK za I. polugodište, a početkom II. polugodišta za II. polugodište.

 

Članak 49.

E-DNEVNICI stoje u zbornici na posebno određenom mjestu i u pretincima i iste osim nastavnika mogu nositi samo dežurni učenici na zahtjev predmetnog nastavnika.

Nastavnici su obvezni nakon svakog održanog sata donijeti E- DNEVNIK u zbornicu kako bi ga mogli koristiti drugi nastavnici.

 

 

Članak 50.

U E-DNEVNIK osim ocjena i drugih relevantnih podataka nastavnici obvezno evidentiraju imena učenika koji su odsutni sa sata  te druge bitne bilješke i zapažanja.

Izostanak učenika sa sata obvezno se evidentira bez obzira na razlog izostanka.

 

Dežurstvo nastavnika

 

Članak 51.

Sukladno rješenju o tjednom i godišnjem zaduženju nastavnika, a u cilju očuvanja reda i discipline te imovine i inventara Škole, ravnatelj Škole izrađuje raspored dežurstva pojedinih nastavnika kojeg su dužni obvezno se pridržavati, a u protivnom čine povredu obveza iz radnog odnosa odnosno sklopljenog Ugovora o radu.

 

 

Članak 52.

Obveze dežurnih nastavnika su:

 • doći u Školu 10 minuta prije početka nastave
 • otići iz Škole 10 minuta nakon što nastava završi
 • u dogovoru s ravnateljem Škole voditi brigu o dežurnim učenicima i po potrebi im davati određena zaduženja,
 • za vrijeme odmora voditi brigu o stanju u školskom prostoru i disciplini učenika  u dijelu školske zgrade za koji su sukladno utvrđenom rasporedu zaduženi
 • obavljati druge poslove po potrebi i nastalim okolnostima, a po nalogu ravnatelja Škole

 

Članak 53.

Raspored dežurstva nastavnika po danima i mjestu dežurstva objavljuje se u zbornici i isti obvezuje sve nastavnike koji temeljem rješenja o tjednom i godišnjem zaduženju imaju utvrđeno dežurstvo kao zaduženje i radnu obvezu.

 

 

TEHNIČKO OSOBLJE

 

 

Portir

 

Članak 54.

Porta se nalazi u predvorju školske zgrade i  otvorena je od 6.00 do 21.30 sati, a radno vrijeme portira, ovisno o turnusu je ujutro od 6.00 do 14.00 sati i popodne od 13.30 do 21. 30 sati.

Ravnatelj Škole može odlučiti i o drukčijem radnom vremenu na porti.

 

 

Članak 55.

Obveza portira je:

 • kontrolirati ulazak i izlazak učenika, zaposlenih i trećih osoba u školsku zgradu
 • upućivati stranke na mjesto i osobi kojoj se trebaju javiti kako bi se izbjeglo nekontrolirano  kretanje školskom zgradom
 • upućivati roditelje i staratelje u prostor gdje se primaju roditelji, održavaju roditeljski sastanci, informacije i sl.
 • po potrebi zvoniti za početak i završetku sata i odmora ukoliko elektronički sustav ne funkcionira
 • ne dozvoljavati za vrijeme nastave učenicima ulazak u školsku zgradu niti izlazak iz nje bez odobrenja ravnatelja Škole
 • za vrijeme nastave zaključavati ulazna vrata i ostale sporedne ulaze
 • brinuti o sigurnosti školske zgrade i o svim izvanrednim i neuobičajenim događanjima obavijestiti tajnika ili ravnatelja Škole kako bi se pravovremeno interveniralo i otklonile moguće posljedice i spriječili štetni događaji

 

Članak  56.

Portir je dužan otvoriti ulazna vrata u Školu u šest sati u jutro, zatim otvoriti vrata učenicima, zaposlenima i trećim osobama te otvoriti vrata za vrijeme odmora kada učenici izlaze van.

 

Članak 57.

Prilikom ulaska u Školu trećih osoba (stranaka) portir identificira iste na način što traži predočenje osobne iskaznice ili nekog drugog identifikacijskog dokumenta te u posebnu bilježnicu (knjigu evidencija) upisuje ime i prezime nepoznate osobe i vrijeme ulaska u Školu.

 

Domar

Članak 58.

O organizaciji i održavanju školske zgrade posebnu brigu vodi domar Škole:

Obveze domara su:

 • organizirati i voditi brigu o cjelokupnom održavanju školske zgrade, inventar, instalacija, grijanja, rasvjete i sl.
 • organizirati čišćenje unutarnjeg i vanjskog školskog prostora
 • kontrolirati prostor u Školi prije početka izvođenja nastave i na kraju radnog dana i to: sanitarni trakt, rasvjetu, prozore, inventar (klupe i stolce) itd.
 • evidentirati u posebnu bilježnicu (knjigu evidencije) sve utvrđene nedostatke i prijavljene štete i poduzimati radnje u cilju saniranja stanja i otklanjanja nedostataka
 • o većim štetama i nedostacima obavještavati tajnika ili ravnatelja Škole
 • poduzimati potrebne radnje u cilju provođenja mjera zaštite od požara
 • brinuti o sigurnosti zgrade

 

Članak 59.

Kako školsku zgradu koristi i Druga ekonomska škola koja nastavu izvodi u suprotnom turnusu, domar je dužan zajedno sa spremačicama utvrditi stanje školskog prostora nakon završenog suprotnog turnusa i evidentirati nedostatke i oštećenja.

Obveza domara je otkloniti samo najnužnije nedostatke koje su prouzročili učenici druge škole, kako bi se nastavni proces mogao dalje odvijati, a o utvrđenom stanju obavještava tajnika Škole.

 

 

Članak 60.

Obveza domara je redovito u okviru svojih mogućnosti odmah otkloniti nedostatke koji mogu utjecati na nesmetano izvođenje nastavnog procesa te hitno poduzeti radnje kako bi se otklonili nedostaci i sanirale štete koje ometaju nastavni proces.

U slučaju saznanja da Školi prijeti nepogoda bilo koje vrste (požar, poplava), domar o tome obavještava ravnatelja ili tajnika Škole, a ukoliko to nije moguće, o istom obavještava nadležnu službu javne sigurnosti ili vatrogasnu službu.

 

 

Spremačice

 

Članak 61.

Spremačice su obvezne brinuti se i redovito održavati u urednom stanju unutarnji i vanjski prostor Škole.

Nakon završetka radnog vremena i nakon što su prostor temeljito očistile, spremačice imaju obvezu izvršiti kontrolu prostora za koji su posebnim rasporedom zadužene i u istima zatvoriti sve prozore i  slavine u sanitarnom traktu, pogasiti sva svjetla te zaključati prostore koji se redovito zaključavaju.

 

 

Članak 62.

Sva oštećenja i nedostatke koje ustanove u učionicama, kabinetima, hodnicima i sanitarnim prostorima  spremačice prijavljuju domaru Škole radi evidentiranja i pravovremenog otklanjanja istih.

Pronađene učeničke stvari spremačice ostavljaju na porti ili u tajništvu Škole.

 

Članak  63.

Kako bi se spriječilo oštećivanje školske imovine i inventara, spremačice su obvezne svaki odmor boraviti na hodnicima i o eventualnoj nedisciplini i neprimjerenom ponašanju učenika odmah obavijestiti dežurnog nastavnika, a ako njega nema, obavijestiti domara ili tajnika Škole.

Za vrijeme nastave spremačice obavezno čiste i održavaju u urednom stanju sanitarne prostore, hodnike i staklene površine, a u učionicama i kabinetima, gdje nema učenika čiste inventar kako  bi školski prostor bio što uredniji i primjereniji za rad i izvođenje nastave.

 

 

RADNO VRIJEME

 

Članak 64.

Nastava u Školi se izvodi u turnusima, i to u jutarnjem od 8.00 do 14.00 sati, a u popodnevnom od 14.00 do 20.00 sati

Radno vrijeme Škole utvrđuje se Godišnjim planom i programom rada za svaku školsku godinu temeljem općih akata Škole.

 

 

OSTALE ODREDBE

 

Članak 65.

Postupanje sukladno odredbama ovog Kućnog reda sastavni je dio radnih obveza radnika i učeničkih obveza učenika Škole.

Radnici koji se ne pridržavaju odredaba ovog Kućnog reda odgovorni su za težu povredu radnih obveza sukladno propisima iz radnih odnosa.

Učenici koji krše odredbe ovog Kućnog reda odgovorni su  za povredu učeničkih obveza i na njih se primjenjuju odredbe utvrđene važećim Pravilnikom.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 66.

Ovaj Kućni red stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči.

Izmjene i dopune ovog Kućnog reda donose se po postupku i na način kako se donosi i ovaj Kućni red.

Autentično tumačenje ovog Kućnog reda daje Školski odbor.

 

 

Članak 67.

Stupanjem na snagu ovog Kućnog reda prestaje važiti Pravilnik o kućnom redu u IX. gimnaziji donesen 31. 01. 1997. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kućnom redu  od 16. 03. 1998. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kućnom redu od 20. 01. 2000. godine.

 

 

KLASA: 012-04/18-01/03

URBROJ: 251-286-18-02-1

Zagreb, 19. 06. 2018. godine

 

 

                                              PREDSJEDNICA

                                             ŠKOLSKOG ODBORA

 

                                              Sonja Pospišil, prof.

 

Ovaj Kućni red (pročišćeni tekst) objavljen je na oglasnoj ploči dana 21. 06. 2018. godine te stupa na snagu 29. 06. 2018. godine.

 

 

 

                                                RAVNATELJICA

 

                                         Sonja Lušić Radošević, prof.

 


Upisi IX. gimnazije

Upisi u IX. gimnaziju u Zagrebu

Upisi 

IX. gimnazije u Zagrebu

 
Deveta na Facebooku
 
STEM School Label oznaka

MenSi Learning Labs

Projekti

Projekti

Projekti
Wi-Fi u Devetoj

Projekti

Projekti

EU projektiDeveta - moja škola

Devet koraka do Devete  Želiš li da Deveta zaista postane tvoja škola?

 

Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 26. 3. 2010.

Ukupno: 2172369
Ovaj tjedan: 3468
Danas: 116
CMS za škole logo
IX. gimnazija Zagreb / Dobojska 12, HR-10000 Zagreb / gimnazija-deveta-zg.skole.hr / ured@gimnazija-deveta-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju